Partneralimentatie

Partneralimentatie is een bijdrage die de ene partner aan de andere partner moet betalen na een echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Deze bijdrage ziet op het levensonderhoud van de partner die zelf niet genoeg inkomen heeft om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien. De alimentatie is dan ook alleen bedoeld voor de partner en niet voor kinderen, familieleden of vrienden.

Waarom partneralimentatie?

De reden voor partneralimentatie is de lotsverbondenheid die is ontstaan door het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Die lotsverbondenheid werkt door na het einde van het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Simpel gezegd komt het er op neer dat beide partijen na hun huwelijk/geregistreerd partnerschap zo veel mogelijk op hetzelfde welstandsniveau moeten kunnen voortleven.

In welke situatie kan partneralimentatie een rol spelen?

Partneralimentatie speelt een rol na een echtscheiding of een beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Partneralimentatie is geen verplichting na de verbreking van een relatie, zoals bij samenwoners.

Wie moet partneralimentatie betalen?

Normaal gesproken betaalt de meestverdienende partner een bedrag aan de minstverdienende partner.

Hoe wordt partneralimentatie berekend?

Partneralimentatie wordt kort gezegd bepaald aan de hand van enerzijds de behoefte van de alimentatiegerechtigde (de persoon die aanspraak maakt op alimentatie) en anderzijds de draagkracht van de alimentatieplichtige (de persoon die de alimentatie zou moeten betalen). Dit is specialistenwerk. Kennis van de wet, rechtspraak en praktijkervaring zijn essentieel.

Tot wanneer duurt partneralimentatie?

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe regels ten aanzien van de duur van de partneralimentatie. Indien voor 1 januari 2020 door de rechtbank partneralimentatie is bepaald, ex-echtgenoten samen een bedrag aan partneralimentatie hebben afgesproken of het verzoek tot echtscheiding is ingediend voor 1 januari 2020, gelden nog de oude regels ten aanzien van de duur van de partneralimentatie. De duur van de partneralimentatie is dan in principe twaalf jaar. In gevallen waarin het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend na 1 januari 2020, gelden de nieuwe regels. De partneralimentatie duurt dan maximaal vijf jaar. Hierop zijn de volgende drie uitzonderingen gemaakt:

  1. Voor stellen met jonge kinderen (tot twaalf jaar).
    Een voorbeeld: een stel is elf jaar getrouwd en heeft twee kinderen (zeven en drie jaar). In dit geval eindigt de duur niet eerder dan het tijdstip waarop het jongste kind twaalf jaar wordt: negen jaar.
  2. Voor stellen die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn en waarbij de alimentatiegerechtigde maximaal tien jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd zit.
    Een voorbeeld: een stel is 27 jaar getrouwd, hebben geen jonge kinderen en de alimentatiegerechtigde bereikt binnen acht jaar de AOW-gerechtigde leeftijd. In dit geval eindigt de duur niet eerder dan het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt: acht jaar.
  3. Voor stellen die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn en waarbij de alimentatiegerechtigde ouder is dan 50 jaar.
    Een voorbeeld: een stel is 21 jaar getrouwd, hebben geen jonge kinderen en de alimentatiegerechtigde is 52 jaar. In dit geval duurt de alimentatieverplichting tien jaar.

Kunnen er tussentijdse wijzigingen plaatsvinden?

Een eenmaal overeengekomen of door de rechtbank vastgestelde partneralimentatie kan gewijzigd worden als bijvoorbeeld de financiële situatie of gezinssituatie van de betaler en/of de ontvanger wijzigt, tenzij daarover andersluidende afspraken zijn gemaakt. Ook als de alimentatie is vastgesteld op basis van verkeerde gegevens, is een wijziging soms mogelijk.

Is partneralimentatie aftrekbaar?

Partneralimentatie is in Nederland belast bij de ontvangende partij en aftrekbaar bij de betaler. Bij afkoop van alimentatie gelden weer andere regels. Veel expats zijn geen inkomstenbelasting verschuldigd in Nederland en voor hen is partneralimentatie niet altijd aftrekbaar.

Lees hier de informatie over kinderalimentatie.

Artikelen

Dag van de Scheiding
internationale volwassenenbescherming
Mediation
Leningen tussen echtgenoten
Dag van het Erfrecht
U heeft besloten dat u wilt scheiden: hier moet u aan denken
verrekenbeding
samenwonen
behoefte partneralimentatie
When to claim partner alimony
Omgangsregeling-corona
gevolgen corona alimentatie
gezamenlijk-gezag-van-ouders
Vergoedingsrechten tussen echtgenoten en (geregistreerd) partners
Stiefouders opgelet
Indexering kinder- en partneralimentatie 2020