Gelijke behandeling op de werkvloer

Compliance, regels naleven en voorkomen dat de onderneming imagoschade lijdt. Gelijke behandeling op het werk heeft daar alles mee te maken. In veel Europese en Nederlandse wetten is de plicht voor de werkgever geregeld om werknemers gelijk te behandelen.

Gelijke behandeling voor, tijdens en na dienstverband

Dat begint al bij het sollicitatieproces. Dat moet zorgvuldig worden ingericht zodat de onderneming voorkomt dat kandidaten al bij voorbaat vanwege bijvoorbeeld ras, geslacht, leeftijd of handicap worden uitgesloten. Ook bij het aanbieden van arbeidsvoorwaarden, mag de werkgever gelijke gevallen niet ongelijk behandelen; dus niet discrimineren. Denk aan de pensioenregeling, salaris, promotiekansen.

En ook bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst speelt de plicht tot gelijke behandeling een rol. Denk aan beëindiging of niet-verlenging van een arbeidsovereenkomst wegens een chronische ziekte of zwangerschap. En in  collectieve ontslagregelingen (sociaal plan) worden vaak afspraken gemaakt voor (afwijkende) ontslagvergoedingen voor bepaalde leeftijdscategorieën – discriminatie naar leeftijd ligt dan mogelijk op de loer.

Voorkomen is beter dan genezen

Discriminatieclaims kunnen voorkomen worden. Wij staan ondernemingen bij in compliance vraagstukken en adviseren over het toepasselijke beleid zodat een en ander in lijn is met de Nederlandse regelgevend. Zo kan een werkgever vooraf aan het Collega voor de Rechten van de Mens een oordeel vragen of een (voorgenomen) regeling discriminatoir is.

Advies nodig?

Wij kunnen u adviseren over het handelen in lijn met de gelijkebehandelingswetgeving en de juridische mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op als u geconfronteerd wordt met een verzoek van een werknemer tot schadevergoeding wegens discriminatie, of als u een eigen regeling wilt laten toetsen.

Artikelen

een onbelaste thuiswerkvergoeding
tussentijds opzegbeding
Discriminatie op de werkvloer
Vaccinatie ontslag
ontslag zieke statutair bestuurder
Vissen naar de aansprakelijkheid
concurrentiebeding
billijke vergoeding
vaccinatieverplichting
Mondeling aanzeggen blijft ongeldig
Vaccinatieplicht
De proeftijd
concurrentiebeding
corona op de werkvloer
De proeftijd

De proeftijd

cao