Gelijke behandeling op de werkvloer

Compliance, regels naleven en voorkomen dat de onderneming imagoschade lijdt. Gelijke behandeling op het werk heeft daar alles mee te maken. In veel Europese en Nederlandse wetten is de plicht voor de werkgever geregeld om werknemers gelijk te behandelen.

Gelijke behandeling voor, tijdens en na dienstverband

Dat begint al bij het sollicitatieproces. Dat moet zorgvuldig worden ingericht zodat de onderneming voorkomt dat kandidaten al bij voorbaat vanwege bijvoorbeeld ras, geslacht, leeftijd of handicap worden uitgesloten. Ook bij het aanbieden van arbeidsvoorwaarden, mag de werkgever gelijke gevallen niet ongelijk behandelen; dus niet discrimineren. Denk aan de pensioenregeling, salaris, promotiekansen.

En ook bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst speelt de plicht tot gelijke behandeling een rol. Denk aan beëindiging of niet-verlenging van een arbeidsovereenkomst wegens een chronische ziekte of zwangerschap. En in  collectieve ontslagregelingen (sociaal plan) worden vaak afspraken gemaakt voor (afwijkende) ontslagvergoedingen voor bepaalde leeftijdscategorieën – discriminatie naar leeftijd ligt dan mogelijk op de loer.

Voorkomen is beter dan genezen

Discriminatieclaims kunnen voorkomen worden. Wij staan ondernemingen bij in compliance vraagstukken en adviseren over het toepasselijke beleid zodat een en ander in lijn is met de Nederlandse regelgevend. Zo kan een werkgever vooraf aan het Collega voor de Rechten van de Mens een oordeel vragen of een (voorgenomen) regeling discriminatoir is.

Advies nodig?

Wij kunnen u adviseren over het handelen in lijn met de gelijkebehandelingswetgeving en de juridische mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op als u geconfronteerd wordt met een verzoek van een werknemer tot schadevergoeding wegens discriminatie, of als u een eigen regeling wilt laten toetsen.

Artikelen

Aanpassen klokkenluidersregeling aan nieuwe wet
Dagdieverij

Dagdieverij

een verstoorde arbeidsverhouding
Ontslag bij reorganisatie
Wanneer is werknemer hersteld
Werknemers werven met groene arbeidsvoorwaarden
De zorgplicht van de werkgever
Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst
Nakomen van pensioentoezegging
Studiekosten en nevenwerkzaamheden
‘Voorwaardelijk’ ontslag op staande voet
De schrijnende nabestaandenpensioenregeling
Dossieropbouw bij de disfunctionerende werknemer
Eenzijdige verlaging van het loon
Wanneer vervallen wettelijke vakantiedagen
Grensoverschrijdend gedrag
What is a redundancy scheme
Schending geheimhoudingsbeding
Controleren Mail en Surfgedrag
Pan Europees Pensioen Product