Richtlijn Intra Corporate Transfer

De ICT-Richtlijn, of de Intra Corporate Transfer- richtlijn, ziet op vreemdelingen van buiten de EU/EER en Zwitserland, die werkzaam zijn bij een onderneming gevestigd buiten de EU en die tijdelijk worden overgeplaatst naar een vestiging van de onderneming in Nederland. De werknemer dient werkzaam te zijn als leidinggevende, specialist of als trainee.

In het kader van intra EU-mobiliteit kan de werknemer onder voorwaarden ook worden overgeplaatst naar een vestiging van de onderneming in een andere lidstaat van de EU die de richtlijn heeft ingevoerd. Let wel, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken nemen niet deel aan de ICT-richtlijn.

Hoe werkt het precies?

De werkgever dient bij de IND een GVVA aan te vragen, een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid. De werkgever kan zich laten erkennen als referent. Dit is niet verplicht. De overplaatsing is tijdelijk. Deze kan worden verleend voor een maximale periode van 3 jaar voor leidinggevenden en specialisten, en voor maximaal 1 jaar voor trainees.

Deze richtlijn krijgt voorrang op de Nederlandse kennismigrantenregeling. Wordt voor een werknemer die valt onder de reikwijdte van de ICT-richtlijn een vergunning voor het verblijfsdoel kennismigrant aangevraagd dan toetst de IND ambtshalve aan de regels voor de ICT-Richtlijn. Voor deze werknemer wordt dan geen vergunning als kennismigrant verleend. Wordt de aanvraag op grond van de ICT-regels afgewezen omdat niet aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan, dan kan niet alsnog/opnieuw een aanvraag voor een verblijf als kennismigrant worden gedaan.

Voorwaarden

Voor de toepassing van deze richtlijn geldt een lange lijst met voorwaarden:

 • De werknemer komt van buiten de EU/EER en Zwitserland.
 • De werknemer gaat werken als leidinggevende, specialist of trainee.
 • De werknemer wordt overgeplaatst van een onderneming buiten de EU naar een vestiging in Nederland.
 • De werknemer is voor de overplaatsing minstens 3 maanden in dienst bij de onderneming buiten de EU.
 • U hebt een geldige arbeidsovereenkomst met een buiten de EU gevestigde onderneming of een opdrachtbrief van de werkgever. Deze dient specifieke informatie te bevatten over de duur van de overplaatsing en de plaats van de vestiging in Nederland; over de functie die de werknemer gaat bekleden als leidinggevende, specialist of trainee; over het salaris en andere arbeidsvoorwaarden tijdens de overplaatsing; en dat de werknemer na het einde van de overplaatsing kan worden overgeplaatst naar een vestiging die tot dezelfde onderneming behoort en in een derde land is gevestigd. De arbeidsovereenkomst met de onderneming in het derde land moet blijven bestaan. Er mag geen lokale arbeidsovereenkomst worden gesloten.
 • U hebt de kwalificaties en ervaring die vereist zijn als leidinggevende of specialist in de vestiging waarnaar u wordt overgeplaatst. Als trainee-werknemer moet u in het bezit zijn van een masterdiploma. Als u trainee-werknemer bent, volgt u een traineeprogramma en wordt u niet als normale werknemer ingezet.
 • Als u een gereglementeerd beroep (zoals architect of arts) hebt, moet u beschikken over een erkenning van de buitenlandse beroepskwalificaties.
 • Het salaris dient marktconform te zijn. In beginsel is dit het salariscriterium voor kennismigranten.
 • De vestiging in Nederland is niet opgericht om toelating van overgeplaatste werknemers tot de EU eenvoudiger te maken.
 • Nederland is de lidstaat van het langste verblijf tijdens de overplaatsing.
 • De werkgever of vestiging in Nederland verricht economische activiteiten.
 • De werknemer heeft in de periode van 6 maanden direct voorafgaande aan de aanvraag niet in Nederland verbleven voor een eerdere overplaatsing binnen de onderneming.
 • De werkgever of vestiging in Nederland heeft in de 5 jaar direct voorafgaande aan de aanvraag geen sanctie opgelegd gekregen wegens overtreding van artikel 2 van de Wet arbeid vreemdelingen of wegens het niet of onvoldoende afdragen van loonbelasting, premies voor de werknemersverzekeringen of volksverzekeringen.

Intra EU-mobiliteit

Een werknemer die een ICT-GVVA heeft, kan intra EU-mobiliteit aanvragen. Hiermee kan de werknemer worden overgeplaatst naar een andere vestiging van de onderneming in een andere lidstaat binnen de EU. Let wel, deze lidstaat dient wel deel te nemen aan de ICT-Richtlijn. Het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken doen dit niet.

Korte termijn

De intra EU-mobiliteit kan voor korte en lange termijn worden aangevraagd. De korte termijn mobiliteit is mogelijk voor een verblijf van maximaal 90 dagen in een periode van 180 dagen. De werknemer houdt zijn verblijf in Nederland (als dat het land van de eerste aanvraag is). Bij korte termijn mobiliteit in Nederland dient de werkgever het UWV te informeren (notificatieplicht) over het korte termijn verblijf. Daarna mag de werknemer meteen arbeid verrichten.

Lange termijn

De lange termijn mobiliteit is mogelijk voor een verblijf van meer dan 90 dagen in een periode van 180 dagen. In het geval van lange termijn mobiliteit in Nederland dient een verblijfsvergunning te worden aangevraagd. Een MVV (een inreisvisum) is echter niet nodig. Na het indienen van de aanvraag mag de werknemer meteen arbeid verrichten. Bij de toetsing van de aanvraag worden een aantal voorwaarden verbonden aan de ICT-GVVA niet opnieuw getoetst.

De werkgever in Nederland vraagt de GVVA aan. De beslistermijn hierop is 90 dagen, tenzij de werkgever erkend referent is. De beslistermijn is dan doorgaans twee weken.

Artikelen