GMW advocaten heeft ruime ervaring met openbaarheidsvraagstukken. Zowel op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) als uit hoofde van de interne politieke openbaarheid (informatie van college aan gemeenteraad of commissies) en actieve openbaarmaking van documenten. Bijzondere expertise is beschikbaar op de onderwerpen intern beraad, persoonlijke beleidsopvattingen, privacy en de verhoudingen met Archiefwet, de Auteurswet en de positie van de media. Wij adviseren vooral bij omvangrijke en/of complexe verzoeken en oneigenlijke verzoeken, bijvoorbeeld over de benodigde toetsing aan de uitzonderingsgronden van de Wob, en de resulterende bewerking van documenten (bijvoorbeeld anonimiseren). Relevante proceservaring strekt zich uit van bezwaar tot hoger beroep. De Wbp stelt strenge eisen aan het bewaren, beveiligen, verstrekken en verwerken van persoonsgegevens. De wet geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, zijn door de wetgever extra beschermd. GMW advocaten adviseert vooral over de volgende acht deelonderwerpen:

  • verzamelen, vastleggen en ordenen;
  • bewaren, bijwerken en wijzigen;
  • opvragen, raadplegen, gebruiken;
  • verstrekken door middel van doorzending;
  • verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling;
  • samenbrengen, met elkaar in verband brengen;
  • afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens, en
  • wettelijke verplichtingen meldingenregister Autoriteit Persoonsgegevens.

GMW advocaten adviseert belanghebbenden ook over speciale wetgeving die de verwerking van privacygevoelige informatie regelt. Te denken valt aan zorgregelgeving, de Wet politiegegevens, de Wet basisregistratie personen en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

Meer informatie

Heeft u vragen over overheidsrecht of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met de sectie Vastgoed & Overheid.

Zie ook

Privacy en datalekken