Ongeveer 80% van alle werknemers valt onder een cao. Veel grote ondernemingen hebben een eigen (ondernemings)cao, terwijl de rest van de werknemers valt onder één van de honderden bedrijfstak-cao’s die gelden voor de verschillende branches in Nederland. Hoe weet u of, en zo ja welke cao voor u geldt?

Geldt voor mij een cao?

  1. In de arbeidsovereenkomst staat een verwijzing naar een met naam genoemde toepasselijke cao. Via zo’n zogeheten incorporatiebeding zijn u en de werkgever dan gebonden aan die cao. Dat geeft beiden rechten en plichten.
  2. U bent lid van een vakbond die partij is bij de cao die voor uw branche geldt.
  3. Als de cao niet via optie 1 en of 2 van toepassing is, dan nog kan een cao van toepassing zijn: als de cao door de Minister van SZW algemeen verbindend is verklaard voor de hele branche waarin u werkt.

Naleving cao vragen

Het is van belang als werknemer steeds na te gaan of een cao van toepassing is. De cao bepaalt immers zaken als uw salaris(stappen), de werktijden, toeslagen en uw verlof. Daarvan mag de werkgever niet ten nadele van de werknemer afwijken.  Gebeurt dat toch, dan kunt u de werkgever via een brief of zelfs een procedure verzoeken tot naleving van de cao-voorwaarden. U staat er dan vaak niet alleen voor en kunt met een groep collega’s die dan in het zelfde schuitje als u zitten, een procedure starten.

cao geeft niet alleen rechten

Een cao bevat echter niet alleen “voordelige” arbeidsvoorwaarden. Een cao maakt het bijvoorbeeld ook mogelijk om ten nadele van een werknemer af te wijken van sommige wettelijke regels. Zo mag een cao bepalen dat u pas na 4 of 5 tijdelijke contracten, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgt. Ook kan in een cao zijn bepaald dat bij bedrijfseconomisch ontslag een ander dan het wettelijke selectiesysteem wordt gebruikt; dat kan voor u nadelig zijn. Ook in die gevallen, is de cao echter leidend en bent u daar als werknemer in principe aan gebonden.

cao bepalend voor úw arbeidsvoorwaarden

De cao bepaalt dus in goede en in slechte tijden uw arbeidsvoorwaarden. De advocaten van GMW weten wanneer en zo ja welke cao voor u geldt.