Oneerlijke concurrentie of ongeoorloofde mededinging is een verzamelbegrip en omvat het gehele complex van handelingen die strekken tot bevordering van de afzet van een onderneming of tot vergroting van haar diensten en die in het normale handelsverkeer ontoelaatbaar worden geacht.

Soorten oneerlijke concurrentie

Het ongeoorloofd gebruik van andermans merk of het in strijd handelen met andermans auteursrecht valt onder oneerlijke concurrentie. Op basis van specifieke wetgeving kan worden opgetreden tegen merkinbreuk of auteursrechtinbreuk. Indien geen specifieke wetgeving van toepassing is, zoals bij het gebruikmaken van andermans bedrijfsgeheimen of knowhow, is men voornamelijk aangewezen op het algemene leerstuk van de onrechtmatige daad. Of sprake is van onrechtmatig handelen, hangt af van de omstandigheden per geval.

Geschillen

Indien sprake is van ongeoorloofde mededinging kan daartegen worden opgetreden. De insteek van de procedure zal zijn te komen tot staking van de handelingen en het vergoeden van de geleden schade.