Door de zogeheten Ragetlieregeling eindigt een tijdelijk arbeidsovereenkomst die is aangegaan ná een contract voor onbepaalde tijd niet altijd van rechtswege. GMW advocaten te Den Haag licht toe wat deze in de wet vastgestelde regel inhoudt. Indien een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet eindigt door rechtsgeldige opzegging door de werkgever, een pensioenontslagbeding of door ontbinding, en binnen zes maanden wordt voortgezet door een tijdelijke arbeidsovereenkomst, dan eindigt dit opvolgende, tijdelijke contract niet automatisch. Door de Ragetlieregeling dient de werkgever deze nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst te beëindigen via een UWV- of ontbindingsprocedure. De werknemer geniet dus ontslagbescherming. Deze bescherming is geregeld in artikel 7:667 lid 4 en 5 BW. De onderbrekingsperiode tussen de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de tijdelijke arbeidsovereenkomst behelst sinds 1 juli 2015 zes maanden.

Situaties waarbij Ragetlieregel geldt

  • Heeft een werkgever toestemming van UWV voor ontslag of heeft de kantonrechter een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontbonden, dan kan de werkgever direct een tijdelijke arbeidsovereenkomst met de werknemer aangaan, die dan van rechtswege eindigt.
  • Als de werknemer zijn arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opzegt, maar zich binnen zes maanden weer bij de werkgever meldt en die hem weer in dienst in neemt op basis van een tijdelijk contract, dan eindigt die tijdelijke overeenkomst niet van rechtswege. Immers: de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is dan anders dan door opzegging door de werkgever of anders dan door ontbinding geëindigd.
  • Eindigt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd door een vaststellingsovereenkomst en treedt de werknemer kort daarna op basis van een tijdelijk contract weer in dienst, dan eindigt die tijdelijke arbeidsovereenkomst niet van rechtswege.
  • Als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door een in de arbeidsovereenkomst opgenomen pensioenontslagbeding – een bepaling die inhoudt dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd – dan eindigt een daarop volgende tijdelijke arbeidsovereenkomst van de dan inmiddels AOW-gerechtigde werknemer, van rechtswege op de afgesproken einddatum.

Ragetlieregeling, ketenregeling en doorstart na faillissement

Als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging door de curator en de werknemer weer in dienst treedt bij dezelfde werkgever – bijvoorbeeld na een doorstart – maar dan voor bepaalde tijd, dan eindigt die tijdelijke arbeidsovereenkomst van rechtswege volgens de Ragetlieregeling. Vaker zal er sprake zijn van een doorstart door een nieuwe werkgever. Dan speelt het opvolgend werkgeverschap een rol en kan het weliswaar zo zijn dat de tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de opvolgend werkgever van rechtswege eindigt, maar moet de opvolgend werkgever wel rekening houden met de ketenregeling. Als opvolgend werkgever – ook na faillissement – moet hij namelijk ook de (looptijd van de) door de curator beëindigde arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd meetellen. De opvolgend werkgever kan dus na faillissement al snel geconfronteerd worden met een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, mits sprake is van min of meer dezelfde werkzaamheden voor en na faillissement.

Conversie arbeidsovereenkomst

Alertheid is vereist bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten die aansluiten op een geëindigde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Met name bij een doorstart na faillissement kan de Ragetlieregel een rol spelen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Ragetlieregeling of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met de sectie Arbeid & Pensioen.