Import en export

Kunsthandelaren, veilinghuizen, verzamelaars en andere belanghebbenden worden steeds vaker geconfronteerd met complexe import- en exportwetten die, ingeval van overtreding, ernstige juridische en financiële gevolgen kunnen hebben. Voorzichtigheid is dus geboden bij het importeren en exporteren van kunst en, in nog grotere mate, antiquiteiten.

Nederland heeft nationale wetgeving aangenomen om zijn cultureel erfgoed te beschermen. Een voorwerp of verzameling van bijzondere historische betekenis of uiterlijke schoonheid kan onder bescherming van de Erfgoedwet worden geplaatst en vervolgens worden opgenomen in het register van de beschermde cultuurgoederen en verzamelingen. Een besluit dat één of meerdere kunstwerken aanwijst als beschermd cultuurgoed heeft tot gevolg dat handelsbeperkingen worden opgelegd, inclusief het verbod om zo’n object of verzameling te exporteren zonder uitvoervergunning.

Ook andere landen hebben hun cultureel erfgoed onder een beschermingsregime geplaatst in overeenstemming met internationale verdragen en EU-wetgeving. Internationale afspraken inzake de bescherming van cultureel erfgoed verbieden de import, export of overdracht van cultuurgoederen uit bezet gebied of de import van illegaal uitgevoerde of gestolen goederen die een beschermde status hebben verkregen van staten die het 1970 UNESCO verdrag hebben ondertekend. Een geopolitieke crisis kan onmiddellijk juridische maatregelen vereisen met als doel illegale praktijken te stoppen. Zo heeft EU-wetgeving een verbod opgelegd aan de handel in cultuurgoederen uit Irak en Syrië.

Beschermde cultuurgoederen die in strijd met internationale en Europese export regelgeving in Nederland zijn geïmporteerd, kunnen in bewaring worden genomen. Degenen met een geldige eigendomstitel kunnen een claim indienen voor teruggave. De huidige bezitter heeft geen recht op compensatie tenzij kan worden aangetoond dat het object te goeder trouw is verkregen.

De juridische expertise van GMW-juristen is niet beperkt tot handelscontroles naar Nederlands recht, maar ziet op elke grensoverschrijdende overdracht van kunst en antiquiteiten onder internationaal of EU-recht. GMW-advocaten adviseert zowel particulieren, bedrijven, verenigingen als stichtingen over de procedure tot aanwijzing van beschermde cultuurgoederen, inbeslagnames en (dubbele) restitutievorderingen.

Advocaten

Thijs Sarneel
Antoine de Werd

Artikelen

Interview: Kunst kopen met dubieuze herkomst

Interview: Kunst kopen met dubieuze herkomst

Due diligence (gepaste zorgvuldigheid) en provenance (herkomst) worden steeds belangrijker…

Reorganisatie Restitutiecommissie

Reorganisatie Restitutiecommissie

De Restitutiecommissie Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn Joodse kunsthandelaren en…

Alle artikelen